ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තා වලට අනුව 2015 ජනවාරි සිට 2016 දෙසැම්බර් තෙක් රටේ ලක්ෂ 4කට වැඩි ගණනක් රැකියාවෙන් දොට්ට දාලා – තොරතුර ‘නිවැරදියි’ ‘සත්‍යයි’

2017 මැයි මස 9, ෆැක්ට් චෙක් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය CLAIM ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තා වලින් තහවුරු කරගෙන ඇත්තේ 2014 අවසානයේ සිට 2016 අවසානය දක්වා ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලක්ෂ හතරකට වඩා රැකියා […]

“පුනරින් ප්‍රදේශයේ මෙගාවොට් 240ක ධාරිතාවකින් යුත් සුළං සහ මෙගාවොට් 800ක ධාරිතාවකින් යුත් සූර්ය දෙමුහුන් බලාගාර උද්‍යානයක් සෑදේ” – තොරතුර ‘නිවැරදියි’ ‘සත්‍යයි’

CLAIM පුනරින් ප්‍රදේශයේ මෙගාවොට් 240ක ධාරිතාවකින් යුත් සුළං සහ මෙගාවොට් 800ක ධාරිතාවකින් යුත් සූර්ය දෙමුහුන් බලාගාර උද්‍යානයක් සෑදේ RATING ORGIN 2017 වර්ෂයේ මැයි 24 වෙනවිට ෆැක්ට් චෙක් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය ශ්‍රී ලංකා […]